Друштво за производство, трговија и услуги Алфа геодет ДООЕЛ Скопје со седиште на Бул. Партизански одреди бр.46А/1-2 во Скопје е основана на 04.08.2006 година од основач/сопственик д-р Митре Насевски, дипл. геод. инж.
Моментално друштвото брои шест вработени лица:

  • Јованка Лазороска управител, дипломиран геодетски инженер, овластен геодет
  • Стретен Лазороски, магистар дипломиран геодетски инженер, овластен геодет
  • Атанас Архондиев, геодетски инженер
  • Стеван Андев, градежен инженер
  • Златимир Митовски, геодетски техничар
  • Крсте Ангелевски, референт