Изработка на секаков вид на геодетски елаборати:

 1. нумерички податоци,
 2. физичка делба,
 3. легализација на бесправно објекти,
 4. обележување на граници на катастарска парцела,
 5. идентификација на катастарска парцела,
 6. ажурирани геодетски подлоги,
 7. премер на инфраструктурни објекти,
 8. решавање на имотно – правни односи (концесии, закупи и др),
 9. премер на внатрешна површина во функција на запишување/промена во катастарот на недвижности,
 10. снимање на фактичка состојба,
 11. други видови геодетски елаборати и
 12. судски вештачења

Консултација или закажување термин 02 3256779 | 078 488902